Close

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>

                                             Περιεχόμενα:

 1. Σκοπός
 2. Γενικές αρχές,
 3. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό,
 4. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων,
 5. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική,
 6. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων,
 7. Συνδρομές μελών,
 8. Συνεργασίες,
 9. Διαδικασίες για δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς,
 10. Διαδικασίες Προμηθειών,
 11. Κανονισμός πολιτικής προσωπικού,
 12. Εκπαίδευση Μελών,
 13. Οργανόγραμμα,
 14. Διάρθρωση και οργάνωση της εταιρείας,
 15. Πρωτόκολλο οργάνωσης αποστολών.

 

 1. Σκοπός

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σκοπός της ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ,είναι η ενεργός κινητοποίηση των πολιτών με επιδίωξη :

1) Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας επείγουσας ή αναπτυξιακής, προκειμένου να συντελέσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, προς άτομα και κοινότητες των χωρών όλου του Κόσμου, που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις και προβλήματα, είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές είτε από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
2) Δράσεις που αποσκοπούν σε πραγματικές ανάγκες του επωφελούμενου πληθυσμού και είναι συμβατές προς τις Διεθνείς Αρχές και Συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την προώθηση δημοκρατικών θεσμών, την ισότητα των δύο φύλων και την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
3) Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού ως κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης και της ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινωνικού έργου στην υπηρεσία του ανθρώπου, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικού καθεστώτος, με πλήρη αποδοχή των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
4) Οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τη γενικότερη αναβάθμιση και βελτίωση ζωής του πληθυσμού, περιλαμβανομένων προγραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ανθρωπιστικών κρίσεων (διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, οργάνωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) σαν αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, μετανάστευσης, περιβαλλοντικών συνθηκών, κλπ.
Συγκεκριμένα, οι δράσεις και τα προγράμματα της καταρτίζονται δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της φτώχειας και των συνθηκών που τη δημιουργούν και την αναπαραγάγουν, στην παροχή στέγης, εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση, στους  μετανάστες που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα, στον εναρμονισμό των προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην εξάλειψη της μειονεκτικής θέσης των γυναικών, στην μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, στην προστασία των παιδιών, στην παροχή ή στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και εκπαίδευσης.

Βασικά κριτήρια των δραστηριοτήτων της είναι:

 • H αποτελεσματικότητα (effectiveness),
 • Η αποδοτικότητα ( efficiency),
 • Η επίγνωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στην κοινωνικοπολιτική και περιβαλλοντική ζωή των πληθυσμών στόχων (impact),
 • Η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων (viability).

5) Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε αναπτυγμένες χώρες για την κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», τόσο αναφορικά προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανάγκη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για την καταπολέμηση της φτώχειας.
6) Ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων σε μετανάστες που αιτούνται άσυλο,  αλλά και δικτύων για τη στήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά.
7) Καλλιέργεια της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, οργανώσεις και συλλόγους εθνικούς ή Διεθνείς που επιδιώκουν συγγενείς σκοπούς και δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάθε συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό.
8) Κάθε άλλη παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

 1. Γενικές αρχές

Τα μέλη της οργάνωσης είναι άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους της οργάνωσης, ενστερνίζονται και προασπίζουν τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουν κοινωνικές οικολογικές ευαισθησίες, έχουν την διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς και προσεγγίζουν την ανθρωπιστική δράση ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ζωής.
Η ανθρωπιστική ανάγκη αποτελεί προτεραιότητα.
Το δικαίωμα στη λήψη και στην προσφορά ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας αποτελεί θεμελιώδη ανθρωπιστική αρχή για όλους τους πολίτες όλων των χωρών. Ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, αναγνωρίζει την υποχρέωση προσφοράς ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας όπου υπάρχει ανάγκη. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση στους πληγέντες πληθυσμούς είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση των πληγέντων και η αντιμετώπιση των δεινών που έπονται μιας καταστροφής, ανεξάρτητα από τις αιτίες της.

Η βοήθεια προσφέρεται ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών /-τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη.
Οι προτεραιότητες της ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας ιεραρχούνται με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη. Όταν είναι εφικτό, εκτιμώνται ενδελεχώς οι ανάγκες και η ετοιμότητα των εγχώριων μηχανισμών να ανταποκριθούν σε αυτές. Το σύνολο των προγραμμάτων της διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η παροχή βοήθειας είναι ανάλογη με την καταστροφή που υπέστη η περιοχή.
Η βοήθεια δεν διατίθεται για την προώθηση καμίας πολιτικής ή θρησκευτικής θέσης.
Η ζωή είναι εξίσου πολύτιμη παντού. Η ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια διατίθεται ανάλογα με την ανάγκη των ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, έπειτα από κατά το δυνατόν εμπεριστατωμένη εκτίμηση των ανθρωπιστικών αναγκών και της ετοιμότητας των εγχώριων μηχανισμών να ανταποκριθούν σε αυτές. Το σύνολο των προγραμμάτων διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η παροχή βοήθειας είναι ανάλογη με την καταστροφή που υπέστη η περιοχή.
Η< ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ> δεν λειτουργεί υποκείμενη στις προτεραιότητες ή τις ανάγκες καμίας κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής.
Η< ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, δρα αυτόνομα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου, ανεξάρτητα την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Προάγει την προσφορά εθελοντικής εργασίας και χρηματοδότησης των ευαισθητοποιημένων ατόμων που στηρίζουν. Η εφαρμογή μιας καθολικής, αμερόληπτης και ανεξάρτητης δράσης είναι προϋπόθεση για την παροχή μιας δίκαιης βοήθειας.
Η < ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ> σέβεται τον πολιτισμό και τα ήθη των κοινωνιών όπου δρα.
Δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα.
Οικοδομεί μηχανισμούς αντιμετώπισης των καταστροφών αξιοποιώντας τις δυνατότητες των επωφελουμένων χωρών.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών με την πρόσληψη εγχώριου προσωπικού, την αγορά εγχώριων υλικών και τη συνεργασία με εγχώριες εταιρίες. Συνεργάζεται με τις τοπικές ΜΚΟ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεών της, καθώς και με τις τοπικές κυβερνητικές ή διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση της βοήθειας.
Οι επιχειρήσεις άμεσης ή αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλονται στους/στις δικαιούχους. Δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση και η πλήρης συμμετοχή της επωφελούμενης κοινότητας στα προγράμματα άμεσης ή αναπτυξιακής βοήθειας και αποκατάστασης.
Όλες οι συναλλαγές μας με τους/τις δωρητές/-τριες καθώς και με τους/τις δικαιούχους διέπονται από ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια.
Σε όλο το φάσμα της επικοινωνιακής πολιτικής της, δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τα θύματα των καταστροφών ως πρόσωπα με αξιοπρέπεια και όχι ως ανήμπορες υπάρξεις.
Δεσμεύεται να αναπτύσσει μια επικοινωνιακή πολιτική που θα δίνει μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Δεσμεύεται να μην εμπλακεί σε ανταγωνισμούς με άλλους οργανισμούς για τη διεκδίκηση κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης όταν αυτή αποβαίνει καταστροφική για τους δικαιούχους ή όταν εκθέτει σε κινδύνους τα μέλη και το προσωπικό της.
Η < ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>,καταγγέλλει κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιοποιεί πληροφορίες ακριβείς, αληθείς, μη παραπλανητικές που συμμορφώνονται απολύτως προς τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των επωφελούμενων πληθυσμών.
Καταγγέλλει κάθε παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πέσει στην αντίληψη των μελών της, με αξιοπιστία και σοβαρότητα.

 1. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό

«Ο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία της ανθρωπιστικής δράσης είναι η αφοσίωση του προσωπικού».
Όλο το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές που καθοδηγούν τη δράση και τη διαχείριση της <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>. Σχετική κατάρτιση, υποστήριξη και πόροι παρέχονται σε όλο το προσωπικό ώστε να εκπληρώνεται το έργο της οργάνωσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

 • Όλο το προσωπικό πρέπει απαραιτήτως να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια .
 • Το προσωπικό οφείλει να σέβεται τον εσωτερικό κανονισμό. Έχει σαφή καθήκοντα εργασίας και πρότυπα απόδοσης, γνωρίζει σε ποιόν δίνει αναφορά και ποια διοικητική υποστήριξη θα λάβει. Όλο το προσωπικό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της οργάνωσης.
 • Οι επαφές και οι κατάλογοι διευθύνσεων πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλο το προσωπικό.
 • Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητος.
 1. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων

Tα μέλη της διοικούσας επιτροπής, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές/τριες, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν ότι θα συμμορφωθούν με τα εξής:

Κανένα μέλος της Οργάνωσης δεν θα ψηφίσει ούτε θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για λήψη απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί μια σύμβαση στην οποία έχει προσωπικό συμφέρον.
Όλοι οι υπάλληλοι και οι εθελοντές θα αποκαλύπτουν αμέσως στον επόπτη/-τριες τους ή τον/την Πρόεδρο γραπτά, οποιοδήποτε εμπορικό ή οικονομικό συμφέρον μπορεί να έχει πραγματική, πιθανή ή προφανή σύγκρουση με τα καθήκοντά τους.
Η παροχή υπηρεσίας δεν πρέπει να στοχεύει σε προσωπικό πλεονέκτημα ή κέρδος.

 1. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική

Επιδιώκουμε μια σαφή και διαυγή προβολή και επικοινωνιακή πολιτική προκειμένου να προαγάγουμε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Επίσης, προσπαθούμε να ενημερώνουμε το κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας, με την παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, με δελτία τύπου και έντυπου υλικού, καθώς και οργανώνοντας πολιτισμικά γεγονότα, ομιλίες και συνέδρια για ποικίλα θέματα.

 

Α. Κατευθυντήριες Αρχές

Οι επιλογές των εικόνων και των μηνυμάτων θα βασίζονται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

 • Σεβασμό στην αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων
 • Πίστη στην ισότητα των ανθρώπων
 • Προάσπιση της αμεροληψίας, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης

Β. Δήλωση Δέσμευσης

 • Γνωστοποιούμε τον Κώδικα στο ευρύ κοινό και στους/στις συνεργάτες/-τριες μας και θα διαθέσουμε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης όπου ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να σχολιάσει την τήρηση του Κώδικα και θα έχει «το δικαίωμα να αμφισβητήσει» την εφαρμογή του.
 • Θα επικοινωνούμε τη δέσμευσή μας για βέλτιστη πρακτική στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας (έκθεση πεπραγμένων, έκθεση πολιτικής, κανονισμοί λειτουργίας, φυλλάδια, και κάθε είδος επικοινωνιακού υλικού).
 • Δεσμευόμαστε να αξιολογούμε σε ετήσια βάση την επικοινωνία μας με γνώμονα τις κατευθυντήριες αρχές.
 • Θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των προμηθευτών, εργολάβων και μέσων ενημέρωσης με τον Κώδικα όταν συνεργάζονται με τον οργανισμό μας.

Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων.

 1. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων

Oι δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων δεσμεύονται, πρωτίστως, από την κείμενη (Εθνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή) νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας που η <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, έχει υιοθετήσει.

 • Σύμφωνα με τις αρχές της οργάνωσης, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και χορηγίες που συνάπτονται με ελεύθερη βούληση.
 • H <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, δεν συλλέγει πόρους προς ίδιον οικονομικό όφελος.
 • H <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, συλλέγει πόρους με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του χορηγού, χωρίς άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού.
 • Η <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ >,είναι υπόλογη προς όλους τους χορηγούς της, δεσμεύεται ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους με την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη χρήση των συνεισφορών τους, τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.
 • Το τμήμα εξεύρεσης πόρων προσεπικυρώνει ότι η συλλογή πόρων, η λογιστική και υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς, σαφείς και ρητές.
  Πηγές χρηματοδότησης είναι οι συνδρομές μελών, οι επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών ή της Ε.Ε., επιχορηγήσεις της ΥΔΑΣ, Υπ. Εργασίας, Υπ. Εσωτερικών , της Υπ. Πρώτης Υποδοχής Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιδρυμάτων Μποδοσάκη και Ωνασίου, χορηγίες και ιδιωτικές δωρεές.

Μέθοδοι εξεύρεσης πόρων είναι:

 • Προσέλκυση υποστηρικτών και εθελοντών μέσω εκστρατειών, εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, δημοπρασιών, κτλ.
 • Καταχώρηση σε διαδικτυακή πύλη εξεύρεσης πόρων.
 • Δωρεές μέσω του διαδικτυακού τόπου.
 • Εξεύρεση επιχορηγήσεων με εμπεριστατωμένες προτάσεις δράσεων.
 1. Συνδρομές μελών

Όλα μέλη εταίροι, τα μέλη εθελοντές και τα μέλη συνδρομητές καταβάλλουν στην οργάνωση ελάχιστη συνδρομή.

Αυτονόητο είναι ότι κάθε μέλος μπορεί να αυξήσει το ποσό της συνδρομής του, ή μπορεί να καταβάλλει οποιοδήποτε άλλο ποσό ως χορηγία για τους σκοπούς της οργάνωσης.
Οι συνδρομές καταβάλλονται σε μηνιαία, σε εξαμηνιαία βάση ή ετήσια βάση.
Με απόφαση της Δ.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί το ποσό της ελάχιστης συνδρομής.

 1. Συνεργασίες

  Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και σύστασης, η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία της, επιδιώκεται ως αυθυπόστατος όρος της λειτουργίας της.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Καταστατικός όρος της δράσης είναι η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία με άλλους οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου υλοποιούνται τα προγράμματά της.

Η συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα που αιτούνται τοπικοί φορείς, οργανισμοί και συνεργάτες, έπειτα από εξέταση, αυτοψία και εκτίμηση των αναγκών των δικαιούχων πληθυσμών με πλήρη σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των προϋποθέσεων και της δυνατότητας παρέμβασης.

Για κάθε συνεργασία συνυπογράφεται εκ των προτέρων γραπτό συμφωνητικό συμβόλαιο μεταξύ της <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>,και των τοπικών συνεργατών της.

 1. Διαδικασίες για δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τους δημόσιους και μη διαγωνισμούς, συμμορφώνονται προς τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται από τους κύριους χρηματοδότες όπως επίσης και τη νομοθεσία των εμπλεκομένων κρατών..

 1. Διαδικασίες Προμηθειών

H <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>,έχει καθιερώσει έναν γενικό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών, παρόλο που, συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες προμήθειας που ακολουθούνται στην υλοποίηση ενός προγράμματος μπορούν στην πράξη να αλλάξουν, αναλόγως των περιστάσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών.
Η <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνεται στις προμήθειες από τις τοπικές αγορές των επωφελούμενων χωρών όπου υλοποιούνται τα προγράμματα, προωθώντας έτσι την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Στις διαδικασίες προμηθειών θα λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί στόχοι οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Πρόσκληση για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων ή/και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παροχή υπηρεσιών
 2. Αύξηση της χρησιμοποίησης της τοπικής τεχνογνωσίας και των υλικών.
 3. Απασχόληση του τοπικού εργατικού δυναμικού.

Η προμήθεια των φαρμακευτικών προϊόντων θα γίνεται βάση των διεθνών προδιαγραφών, του σεβασμού της ευρεσιτεχνίας και τους εθνικούς κανονισμούς φαρμάκων των επωφελούμενων χωρών. Η αγορά των φαρμάκων είναι βασισμένη στην προεπιλογή φαρμακευτικών εταιριών που συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα δίνουν προτεραιότητα στους προμηθευτές ιατρικών συσκευών που συμμορφώνονται με την πιστοποίηση 9001/EN46001 ή ISO 9002/EN46002 του ISO που αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό.

 1. Κανονισμός πολιτικής προσωπικούΗ στάση της <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, προς τα άτομα που εργάζονται για την οργάνωση είναι καθοριστική για την επίτευξη των σκοπών της. Η <ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>, αναγνωρίζει ότι όλοι όσοι εργάζονται στην οργάνωση, «είτε είναι μισθωτοί, είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά», αξίζουν εκτίμησης και δικαιούνται σωστής διοίκησης. Και ότι η αποτελεσματικότητα και επιτυχία της δράσης της οργάνωσης στηρίζεται στην συνεισφορά τους.
  Η πολιτική για το προσωπικό ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την πρόσληψη, την απόλυση, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα και την κοινωνική ασφάλιση. Σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι υπεύθυνος να ελέγχει και να ενημερώνει το προσωπικό για τυχόν αλλαγές του εργατικού δικαίου και των εργασιακών συνθηκών που προκύπτουν στη χώρα. Τα οφέλη των υπαλλήλων περιγράφονται και γνωστοποιούνται σαφώς.
  Επίσης προβλέπει κάθε οικονομική προϋπόθεση για να προστατεύσει τη δυνατότητά της να τιμά τις υποχρεώσεις της προς τους υπαλλήλους της.
  Σε όλο το προσωπικό ανατίθενται σαφείς στόχοι εργασίας και πρότυπα εκτέλεσής της σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης.12. Εκπαίδευση Μελών

  Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εκπαίδευση των μελών, των εθελοντών/-τριών και του προσωπικού της. Η οργάνωση υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση υπό μορφή σεμιναρίων διαλέξεων και συνεδρίων.
  Κάθε χρόνο υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης από μέλη και διακεκριμένους επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα προώθησης των αρχών, των κανόνων συμπεριφοράς και δεοντολογίας, καθώς και τη λειτουργία και τους στόχους της οργάνωσης. Επίσης τα μέλη εκπαιδεύονται για την απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται για την επιτυχή υλοποίηση του κάθε προγράμματος. Τα μαθήματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή.

  13. Οργανόγραμμα

  organization-chart

Συνέλευση εταίρων
Η συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας.
Στη λήψη των αποφάσεων της συνέλευσης επικρατεί η αρχή της συναίνεσης.

Όταν ωστόσο η συναίνεση δεν είναι εφικτή, οι αποφάσεις θα παίρνονται κατά πλειοψηφία των 50% συν ένα των παρόντων εταίρων.
Η συνέλευση των εταίρων εκτός των γενικών κατευθύνσεων της εταιρείας αποφασίζει για τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού και έκθεση πεπραγμένων εταιρείας
 2. Απαλλαγή μελών Δ.Ε. από κάθε ευθύνη
 3. Τροποποίηση καταστατικού
 4. Είσοδο νέων μελών

Η Γ.Σ. εκλέγει τη Διοικούσα Επιτροπή καθώς και δυο επόπτες/-τριες οι οποίοι/-ες ελέγχουν τη συμβατότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό της και τον νόμο. Οι επόπτες/-τριες έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της εταιρείας. Η θητεία τους είναι διετής.
Διοικούσα Επιτροπή 
Η MKO, διοικείται από (3)μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Η Δ.Ε. αποφασίζει για την ενοικίαση ακινήτων, την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού και γενικά για κάθε δραστηριότητα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της οργάνωσης περιλαμβανομένων της σύναψης συμβάσεων με προσωπικό για κάλυψη αναγκών που απορρέουν από τη λειτουργία και το έργο που έχει αναλάβει.
Η Δ.Ε. αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, την ανάθεση μελετών, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών, αποφασίζει για τη μίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην εταιρεία και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Δ.Ε.
Η Δ.Ε. αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και γενικότερα δωρεών καθώς επίσης και για την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς.
Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για τη σύνταξη, διόρθωση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας που διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας.
Η Δ.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον ανά δίμηνο μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου.
Η Δ.Ε. συγκαλείται μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου ή εκτάκτως εφόσον συντρέχει σπουδαίος και επείγον λόγος. Η Δ.Ε. συγκαλείται εκτάκτως εφόσον το ζητήσουν δύο μέλη της. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της προέδρου η Δ.Ε. συγκαλείται από τον/την αντιπρόεδρο. Οι αποφάσεις της Δ.Ε. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Ο/Η Πρόεδρος 
Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, παντός δικαστηρίου και κάθε δημόσιας αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διευθύνει τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. κατευθύνει και συντονίζει της δραστηριότητες της οργάνωσης, υπογράφει την αλληλογραφία, επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της.
Ο/Η πρόεδρος υλοποιεί τις αποφάσεις της Δ.Ε. και συνεργάζεται με κάθε υπεύθυνο ώστε να προάγεται η ομαλή υλοποίηση των αποφάσεων της Δ.Ε. σε συνάρτηση με τις ικανότητες και τεχνογνωσία που υπάρχει κατασταλαγμένη στη διοικητική δομή της οργάνωσης.

Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων και επιμελείται για την ορθή αρχειοθέτηση και ενημέρωση των φακέλων της εταιρείας.

Ο/Η Ταμίας
Ο/Η Ταμίας έχει την ευθύνη παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης.

 

 1. Διάρθρωση και οργάνωση της εταιρείαςΟι βασικοί τομείς δράσης της εταιρείας, όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα είναι οι εξής:
 • Τομέας επείγουσας και αναπτυξιακής βοήθειας.

Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην παροχή επείγουσας ή αναπτυξιακής βοήθειας είτε σε έκτακτες περιπτώσεις, μετά από σεισμό, πόλεμο ή άλλη φυσική καταστροφή είτε την στρατηγική και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν αναπτυξιακή βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και έχει μακροχρόνιο ορίζοντα.
Η οργάνωση αυτού του τομέα περιλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια, την ετοιμότητα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δημοσιότητα κ.λπ.
Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο για την εφαρμογή δράσεων επείγουσας βοήθειας είναι η ύπαρξη αποθεματικού καθώς και υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως σκηνές, φάρμακα, δεξαμενές κ.λπ.
Τα προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται πρέπει να παίρνουν ως αφετηρία τις οικονομικές δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τις πραγματικές ανάγκες και να εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της χρηστής διαχείρισης, του σεβασμού των ιδιαίτερων πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των επωφελούμενων και σε συνάρτηση με έναν ευρύτερο σχεδιασμό που γίνεται από τον ΟΗΕ και άλλες διεθνείς ΜΚΟ.

 • Τομέας επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, δημοσιών σχέσεων.

Ο τομέας αυτός αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας και της προβολής της εταιρείας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προωθούνται οι σκοποί και οι στόχοι της και να καλλιεργείται με ένα συστηματικό και συνεπή τρόπο η δημόσια εικόνα της εταιρείας.
επίσης, ο τομέας αυτός σχεδιάζει και υλοποιεί τις δράσεις εκείνες που αφορούν θέματα για τα οποία η εταιρεία ζητάει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να τη φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η καμπάνια για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας, η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας κ.λπ.
Ο τομέας αυτός, επίσης, έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και οργάνωση της στρατηγικής επικοινωνίας τόσο συνολικά όσο και για τα επιμέρους προγράμματα με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καλή εικόνα και να προωθείται το μήνυμα που κάθε φορά θέλει η εταιρεία.

 • Τομέας οικονομικής διαχείρισης ταμείου, οικονομικών πόρων και ανάπτυξης

Αυτός είναι ίσως ο πιο κρίσιμος τομέας αφού για την υλοποίηση όλων των δράσεων και στρατηγικών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός ο οποίος έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύει αφενός μεν στη διεύρυνση του ρόλου της εταιρείας αφετέρου δε στην εισροή των απαραίτητων πόρων απαραίτητων για την υλοποίηση των στρατηγικών.
Η εξεύρεση οικονομικών πόρων απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και εξειδικευμένες γνώσεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα περιθώρια για εισροή εισόδων από χορηγούς, συνδρομητές κ.τ.λ. Είναι ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες και να γίνει ένα σύνθετο σχέδιο που θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες.
Ο τομέας οικονομικής διαχείρισης τηρεί αναλυτικές και λεπτομερείς καταστάσεις όλων των οικονομικών δεδομένων μηχανογραφικά. Ενημερώνει το ημερολόγιο του ταμείου και το γενικό και αναλυτικό ημερολόγιο όπου απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι λογιστικές πράξεις της οργάνωσης. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και ενημερώνει τη διοικούσα επιτροπή για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Ο τομέας ελέγχεται από τον/την εξωτερικό/ή λογιστή/-τρια ενώ άμεσος συνεργάτης του τομέα είναι ο/η ταμίας της οργάνωσης.
Κάθε τομέας πρέπει να έχει το δικό του στρατηγικό σχέδιο δράσης και σε ετήσια βάση να εκπονείται το ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο κάθε φορά θα αξιολογείται και θα συμπληρώνεται.
Για κάθε θέση εργασίας θα υπάρχει ιδιαίτερη περιγραφή και θα γνωστοποιείται σε όλους/-ες όσους/-ες εμπλέκονται σχετικά.

 • Ομάδες εργασίας

Οι ομάδες εργασίας είναι το κύτταρο της οργάνωσης. Κάθε πρόγραμμα ή δραστηριότητα αναλαμβάνεται από την ομάδα εργασίας.
Η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει να φέρει αποτελεσματικά εις πέρας το πρόγραμμα που ανέλαβε.
Σε κάθε ομάδα εργασίας προΐσταται ο/η συντονιστής/-τρια της ομάδας εργασίας του συγκεκριμένου προγράμματος.
Τα μέλη της ομάδας εργασίας ορίζονται με τη θέλησή τους, με την σύμφωνη γνώμη του/της Προέδρου ή της Δ.Ε. της <NGO ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>.
Συντονιστής/-τρια του προγράμματος ορίζεται από τον/την Πρόεδρο ή τη Δ.E.
Τα μέλη της ομάδας εργασίας, εκτός από τις απαιτούμενες αποστολές και την προετοιμασία τους, αναλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις, την παρακολούθηση του έργου, τη σύσταση των μηνιαίων εκθέσεων, την ενδιάμεση και τελική έκθεση, την αλληλογραφία, τα συμφωνητικά με τον εταίρο και ότι άλλο προκύψει στην πορεία κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
Η ομάδα εργασίας συσκέπτεται όποτε χρειασθεί.
Η Δ.Ε. ή ο/η πρόεδρος, μπορούν να συγκαλέσουν σε σύσκεψη την ομάδα εργασίας για ενημέρωση της πορείας του προγράμματος ή να θέσουν κατευθυντήριες οδηγίες.
Ο επίσημος φάκελος και τα επιμέρους έγγραφα του προγράμματος δεν απομακρύνονται από το γραφείο της οργάνωσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία των μελών της ομάδας εργασίας και του/της συντονιστή/-τριάς τους παρέχονται αντίγραφα του φακέλου και των εγγράφων.

 • Επιστημονική Επιτροπή

Παράλληλα με τους παραπάνω τομείς, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας της εταιρείας λειτουργεί επιστημονική – τεχνική επιτροπή η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς εκείνα τα θέματα με τα οποία η εταιρεία ασχολείται.

Η επιστημονική επιτροπή καθορίζει τις προδιαγραφές, πιστοποιεί τις μελέτες και συμβουλεύει για κάθε θέμα που αφορά στην καλή λειτουργία της εταιρείας σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.

Μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη της εταιρείας, εργαζόμενοι/-ες σε αυτή αλλά και εξωτερικοί/-ές συνεργάτες/-τριες και εθελοντές/-τριες.

Η Επιστημονική Επιτροπή επιλέγει μεταξύ των μελών της υπεύθυνο/-η συντονιστή/-τρια ο οποίος/-α συντονίζει τις δραστηριότητες και επιμελείται της καλής της λειτουργίας.
Η Επιστημονική Επιτροπή συνεργάζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης για την επιλογή των σεμιναρίων.

 • Σώμα εθελοντών/-τριών

Το σώμα εθελοντών/-τριών είναι ένα ανοικτό φόρουμ εθελοντών/-τριών το οποίο συνεδριάζει σε τακτικά διαστήματα και έχει ως σκοπό αφενός μεν την ενημέρωση των εθελοντών/-τριών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην εταιρεία, αφετέρου δε τη διατύπωση ιδεών και προτάσεων με στόχο τον εμπλουτισμό των δράσεων της εταιρείας και την καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών.

 1. Πρωτόκολλο οργάνωσης αποστολών Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 • Η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει την οργάνωση των αποστολών που την αφορούν. Οι αποστολές θα απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον μέλη της ομάδας εργασίας.
 • Ο/Η συντονιστής/-τρια – διαχειριστής/-τρια του προγράμματος έχει τη γενική ευθύνη των αποστολών και των ατόμων που την απαρτίζουν.
 • Τα μέλη της αποστολής υποχρεούνται να έχουν μελετήσει άριστα το φάκελο του προγράμματος και να γνωρίζουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν. Να έχουν πλήρως ενημερωθεί από την ομάδα εργασίας και από τον/την πρόεδρο της οργάνωσης και να έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.
 • Τα μέλη της αποστολής μαζί με την ομάδα εργασίας καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης αφού προηγηθούν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον εταίρο , και αφού αντληθούν όλες οι πρόσφατες πληροφορίες από το διαδίκτυο.

   Β. ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Έλεγχος:διαβατηρίου, κάρτας αποστολής, χρήματα, αεροπορικά εισιτήρια, κάρτα εμβολιασμών, χάρτες περιοχής, διευθύνσεις και τηλεφώνα της Ελληνικής Αρχής, του τοπικού εταίρου καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρειαστούν.
 • Απαραίτητος εξοπλισμός:Ατομικό φαρμακείο (βλέπε συγκρότηση ατομικού φαρμακείου), κουνουπιέρα, γυαλιά ηλίου, γιλέκο και μπλουζάκια με τα διακριτικά της οργάνωσης, κλειστά παπούτσια, σαγιονάρες, κινητό τηλέφωνο, καπέλο.

   Γ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Η γνωστοποίηση της Αποστόλης στην Ελληνική Αρχή της χώρας, τις τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ και τους Διεθνείς οργανισμούς είναι απαραίτητη, ενώ λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα όταν πρόκειται για εμπόλεμες περιοχές).

   Δ. ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Οι αρχές, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, η δεοντολογία που διέπουν την οργάνωση και ο απόλυτος σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι η υποχρέωση κάθε μέλους της <NGO ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ>. Επομένως, δεν θα γίνει δεχτεί καμιά παρέκκλιση στους κώδικες ηθικής συμπεριφοράς όσον αφορά σε οικονομικές συναλλαγές και διαπροσωπικές σχέσεις.
   Ε. ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Εισιτήρια και boarding pass παραδίδονται στη γραμματεία από όλα τα μέλη της αποστολής.
 • Συντάσσεται οικονομική έκθεση εξόδων της αποστολής με ευθύνη του/της συντονιστή/-τριας, και παραδίδονται στη γραμματεία οι σχετικές αποδείξεις.
 • Συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων από τα μέλη της αποστολής, με ευθύνη του/της συντονιστή/-τριας, και οργανώνεται σύσκεψη με την ομάδα εργασίας για ενημέρωση.

 

Synantisis.org