Close

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ τους οποίους θα καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει)
Η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ» (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15, περιοχή Ζωγράφου Αττικής και έχει λάβει αριθμό ΓΕΜΗ 137282401000 δικαιούχος των διαδικτυακών τόπων με τα domain names «www.synantisis.gr» και «www.synantisis.org» (εφεξής και χάριν συντομίας τα site), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων των site παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά προτού προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών των site, και μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται, όπως απέχει από την χρήση του site και γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ιδρύθηκε με σκοπούς:
– Tην στέγαση μεταναστών, προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων εν γένει σε Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας (όπως σε σπίτια, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, λυόμενες κατασκευές, νεοσύστατους οικισμούς, εγκαταλελειμμένους οικισμούς και χωριά) και την ένταξη αυτών (των μεταναστών, προσφύγων και των οικογένειων τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων εν γένει) στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Την νόμιμη ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας και την διεκδίκηση των εργασιακών τους συμφερόντων.
– Την κοινωνική και οικονομική ενίσχυση των μεταναστών, των προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων εν γένει και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους μέσω της παροχής κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας και συμπαραστάσεως.
– Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών, των προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων εν γένει στα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας.
– Την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής και της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων εν γένει μέσω της παραγωγής επικοινωνιακού υλικού και της οργανώσεως συνεδρίων και ημερίδων.
– Την ανάληψη συνεργασιών με ελληνικούς και διεθνείς φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.), Τοπικούς Αναπτυξιακούς Φορείς (Τ.Α.Φ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α), Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής και της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους εν γένει τους τομείς που επίπτουν στους σκοπούς της παρούσας. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να αποδοθεί και στην υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών – και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο – στην οικοδόμηση θεσμών, στην κατάρτιση προγραμμάτων τα οποία δημιουργούν εισοδήματα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και στις οικογένειες τους καθώς και σε ευάλωτους πληθυσμούς εν γένει, καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχειρίσεως των προγραμμάτων, από τις τοπικές κοινωνίες.
– Δράσεις και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής στήριξης, Νομικής συμβουλευτικής, Υπηρεσιών διαμεσολάβησης, εκμάθησης ελληνικών και ενισχυτικής διδασκαλίας, Πιστοποίησης των αποτεθεισών γνώσεων, εκπαίδευσης και υπό την ειδικότερη έννοια της ένταξης των παιδιών στο τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργικής απασχόλησης, οργάνωσης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.
– Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια), βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια.
– Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, των προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει.
– Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει στην αγορά εργασίας.
– Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού τους.
– Συνοδευτικά μέτρα, που αφορούν ίδρυση υπηρεσιών υποδοχής, παροχής πληροφόρησης και ενημέρωσης.
– Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των μεταναστών, των προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει.
– Κοινωνική και εργασιακή ένταξη μεταναστών που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.
– Άρση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
– Ανάπτυξη και διεύρυνση της δικτύωσης με άλλους συλλογικούς φορείς και άλλα σωματεία.
– Άμβλυνση της κατάστασης φτώχειας σε στοχευόμενες κατηγορίες ατόμων, πρόσφυγες, μετανάστες και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει.
– Διοργάνωση ημερίδων δημοσιοποίησης και εργαστηρίων διεύρυνσης της δικτύωσης με στελέχη άλλων φορέων υποστήριξης μεταναστών, προσφύγων και των οικογενειών τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους υλοποίησης των σχετικών δράσεων.
– Στη σύμπραξη των χωρών καταγωγής των μεταναστών στην ενταξιακή διαδικασία μέσω της υποστήριξης των μεταναστών πριν από την αναχώρησή τους, στη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής και στην προετοιμασία της προσωρινής ή μόνιμης επιστροφής τους στις χώρες τους (Επαναπατρισμός και επαναπροώθηση).
– Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως η υιοθέτηση προγραμμάτων ευρείας ενημέρωσης του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού σε θέματα υγείας και υγιεινής.
– Δημιουργία κέντρων παροχής νομικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες, μετανάστες και στις οικογένειές τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει.
– Δράσεις καταπολέμησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού
– Δημιουργία χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και υπηρεσιών ψυχικής υγείας για μετανάστες, πρόσφυγες και τις οικογενειές τους καθώς και ευάλωτων πληθυσμών εν γένει.
– Δημιουργία και διανομή μεταφρασμένων εντύπων στις βασικές γλώσσες των μεταναστών της, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους βασικούς όρους για την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του μετανάστη και πρόσφυγα.
– Μελέτη ή/και εκπόνηση ή/και διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε υπό την εποπτεία άλλων αρμοδίων αρχών, είτε από την ίδια την εταιρεία είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
– Διαχείριση ή/και υλοποίηση προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών, Εθνικών περιφερειακών) για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών – ενεργειών ιδία για την στήριξη των μειονεκτούντων πληθυσμών και των πληθυσμών με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κλπ.
– Την έκδοση μέσω ενημερώσεως (εφημερίδων, περιοδικών κλπ) ιδία κοινωνικού περιεχομένου με δυνατότητα καταχωρίσεως σ’ αυτά διαφημίσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.
– Την έκδοση κάθε φύσεως εντύπων ή και ηλεκτρονικών πνευματικών έργων (λογοτεχνικών, λευκωμάτων, κλπ), οπτικοακουστικών έργων ιδία με κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.
– Την σύμφωνα με το νόμο ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) με αποκλειστικό αντικείμενο δράσης την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα συνίσταται στη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή/και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη. Περαιτέρω, σκοπός της ιδρύσεως των Κ.Ε.Κ. θα είναι η ανάπτυξη συναφών ως προς την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δραστηριοτήτων, όπως η ίδια η διεξαγωγή ή συμμετοχή σε έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, η δημιουργία ή η παροχή εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τους καταρτιζόμενους των Κ.Ε.Κ., η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα – κοινοτικές πρωτοβουλίες – δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης.
– Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Ο επισκέπτης/ χρήστης  της  Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστης») οφείλει να διαβάσει προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους αυτής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από τη  χρήση των υπηρεσιών της.
Οι Όροι Χρήσης  ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εφεξής «περιεχόμενο») που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδία απεικονίσεις, video, ήχους, αρχεία.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε  και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν την Ιστοσελίδα  για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης της και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης αυτής.
Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του site πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο site υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του site παρέχεται «ως έχει» και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση των site.

3. ΕΥΘΥΝΗ  ΧΡΗΣΤΩΝ:
Οι  χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση  της Ιστοσελίδας  και σε σχέση με αυτήν. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί  στην Εταιρεία, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την  Εταιρεία  για την επωμιζόμενη ζημία της.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)
Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η Εταιρεία επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.
Η  Εταιρεία δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία  περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας από τη  χρήση αυτής, στην  οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.
Ομοίως, η Εταιρεία  δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας τίθεται στη διάθεση των χρηστών της, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις  τρίτων μερών τυχόν  προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Οργάνωση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ:
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας  και προστατεύεται από  τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας  και τα αντίγραφα, που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και  υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς ειδοποίηση, κατά την κρίση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή  διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν  πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντίστοιχων  φορέων  και για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

7. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ:
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

8. ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES
Τοso site εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.
Η Εταιρεία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της Εταιρεία. Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:
Όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.
Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρείας) από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό :
την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του,
την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,
την εύρυθμη λειτουργία του site,
κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το σύνολο των συναλλαγών που αφορούν σε αποστολή χρηματικού ποσού αιτία δωρεάς διενεργείται από την Ιστοσελίδα VivaWallet. Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείται δωρεά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνει ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.
Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της δωρεάς που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί.
Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα μέσα από την Ιστοσελίδα VivaWallet και δευτερευόντως μέσα από την Ιστοστελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:
Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το Μέλος θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά.
Μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:
Η χρήση της   Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή  της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων  Όρων  Χρήσης της Ιστοσελίδας.

12. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / NEWSLETTERS / MAILING LISTS
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά:
Σε περίπτωση εγγραφής στο Newsletter:
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και email (υποχρεωτικά). Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Newsletter, η Εταιρεία και ο συνεργάτης τους  θα καταγράψουν και θα χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση e-mail σας με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστείλουν το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις της Εταιρείας και τους τρόπους υποστήριξης που μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική καμπάνια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Newsletter και στη σχετική mailing list που δημιουργείται, ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση social@synantisis.gr , προκειμένου να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Newsletter κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Σε περίπτωση Online οικονομικής υποστήριξης:
Σε περίπτωση online οικονομικής υποστήριξης η Εταιρεία τηρεί όνομα και επώνυμο, email, τηλέφωνο, φαξ καθώς και διεύθυνση αλληλογραφίας. Σημειώνουμε ότι οι online εκ μέρους σας δωρεές γίνονται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων VivaWallet. Ως εκ τούτου τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) θα καταχωρούνται από την εταιρεία VivaWallet, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Η Εταιρεία διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την επικοινωνία μαζί του, για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων δωρεών του και εφόσον δημιουργήσει λογαριασμό στο site (προαιρετικά, αν το επιθυμεί, και μετά από αίτημά του) για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις πληρωμές του.
Σε περίπτωση Σύνδεσης/δημιουργίας λογαριασμού χρήστη:
Σε περίπτωση σύνδεσης/δημιουργίας λογαριασμού χρήστη η Εταιρεία τηρεί όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, φαξ , διεύθυνση αλληλογραφίας, το ιστορικό δωρεών του χρήστη, καθώς και τα στοιχεία ενεργούς δωρεάς (π.χ. μηνιαίας), την οποία ο χρήστης μπορεί μέσω του λογαριασμού του να διακόψει, ακολουθώντας τις οδηγίες ή και να δημιουργήσει νέα. Μέσω του λογαριασμού του ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις πληρωμές του. Ο λογαριασμός του χρήστη δημιουργείται προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης και μετά από αίτημά του.

13. COOKIES
Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google.
Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.synantisis.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013).
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Επικοινωνία
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας ή τις πρακτικές του παρόντος ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@synantisis.gr

Synantisis.org